Catalogue produit windsurf / sails
Quiver:
actif
archivé
Challenger Sails Bad 2 2024
6.3
7.0
7.7
8.4
Challenger Sails 3G 2023
4.0
4.5
5.0
5.5
Challenger Sails 4G 2023
3.2
3.6
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.3
5.8
Challenger Sails 4Pro 2023
3.6
4.0
4.4
4.8
5.2
5.6
Challenger Sails Aero Fin 2023
5.0
5.4
5.9
6.2
6.8
7.0
7.7
8.4
9.0
Challenger Sails Aero Foil 2023
5.5
6.6
7.7
8.8
Challenger Sails B&J 2023
4.9
Challenger Sails Bad 0 2023
4.6
5.2
5.8
Challenger Sails Bad 2 2023
6.3
7.0
7.7
8.4
Challenger Sails Fluido T3 2023
5.4
6.2
7.0
7.8
8.5
9.2
Challenger Sails Force One 2023
5.0
6.0
7.0
8.0
Challenger Sails H2O Liquido 2023
6.3
6.9
7.5
8.2
9.0
Challenger Sails Konda 2023
3.6
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.3
5.8
6.3
6.9
Challenger Sails PSL 2023
5.1
5.4
5.6
6.4
7.4
8.0
Challenger Sails Pro Kids 2023
1.9
2.5
3.1
3.8
4.4
Challenger Sails PSL 2022
5.1
5.4
5.6
6.4
7.4
8.0
Challenger Sails Fluido T3 2021
5.4
6.2
7.0
7.8
8.5
9.2
Challenger Sails H2O Liquido 2020
6.3
6.9
7.5
8.2
9.0
Challenger Sails Oxygène 2015
6.3
Challenger Sails DrX 2002
4.1
Duotone DUKE HD 2024
4.2
5.0
Duotone Unit V4 2024
5.0
6.0
Duotone WARP_FOIL 20.24 2024
7.5
Duotone WARP_Fins 2024
5.8
6.8
7.8
Duotone Duke 2023
4.2
4.7
4.5
5.0
5.4
5.8
6.2
6.7
Duotone E_Pace 2023
5.4
5.8
6.2
6.6
7.3
7.8
8.2
Duotone F.Pace Cam 2023
7.8
Duotone Super Hero 2023
3.0
3.4
3.7
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.3
5.7
Duotone WARP_FIN 20.23 2023
5.0
5.8
6.8
7.8
8.4
9.0
Duotone E_PACE 2022
4.6
5.0
5.4
5.8
6.2
6.6
7.3
7.8
8.2
Duotone IDOL LTD 2022
3.6
4.0
4.4
4.8
5.2
Duotone SUPER_HERO 2022
3.0
3.4
3.7
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.3
5.7
Duotone SUPER_STAR 2022
4.7
5.0
5.3
5.7
6.2
Duotone S_PACE 2022
6.0
6.6
7.3
7.8
8.3
8.8
9.3
Duotone WARP_FIN 20.22 2022
5.0
5.8
6.8
7.8
8.4
9.0
Duotone WARP_FOIL 20.22 2022
4.5
5.2
5.9
6.9
7.9
8.9
9.9
Duotone Drive_Cloth 2021
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.7
6.4
Duotone E_Pace 2021
4.6
5.0
5.4
5.8
6.2
6.6
7.3
7.8
8.2
Duotone Idol LTD 2021
3.6
4.0
4.4
4.8
5.2
Duotone Now 2021
2.4
2.8
3.2
3.6
4.0
4.4
Duotone S_Pace 2021
6
6.6
7.3
7.8
8.3
8.8
9.3
Duotone Super Hero 2021
3.0
3.4
3.7
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.3
5.7
Duotone Super Hero M.Plus 2021
4.2
4.5
4.7
5.0
5.3
5.7
Duotone Super star 2021
3.7
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.3
5.7
6.2
Duotone WARP_FIN 20.21 2021
5.0
5.5
6.2
7.0
7.7
8.4
9.0
Duotone WARP_Foil 2021
6.8
7.8
8.8
8.9
9.9
Duotone E_Pace 2020
5.4
5.8
6.2
6.6
7.3
7.8
8.2
Duotone F_Type 2020
5.8
6.8
Duotone Idol LTD 2020
3.6
4.0
4.4
4.8
5.2
Duotone S_PACE 2020
6
6.6
7.3
7.8
8.3
8.8
9.3
Duotone Super Hero 2020
3.0
3.4
3.7
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.3
5.7
Duotone Super Session 2020
4
4.2
4.5
4.7
5
5.3
5.6
5.9
6.3
6.7
Duotone WARP 20.20 2020
5.0
5.5
6.2
7.0
7.7
8.4
9.0
Duotone E-Type 2019
5.4
5.8
6.2
6.6
7.3
7.8
8.2
Duotone F_Type 2019
5.8
6.8
Duotone Idol LTD 2019
3.6
4
4.4
4.8
5.2
5.6
Duotone Now 2019
2.4
2.8
3.2
3.6
4
4.4
Duotone S_Type SL 2019
6.0
6.6
7.3
7.8
8.3
8.8
9.3
Duotone Super Hero 2019
3.0
3.4
3.7
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.3
5.7
5.9
6.3
6.7
Duotone Super Session 2019
4.0
4.4
4.8
5.2
5.6
6.0
Duotone WARP 20.19 2019
4.7
5.4
6.2
7.0
7.7
8.4
9.0
9.4
Duotone WARP_FOIL 20.19 2019
7.8
8.8
9.8
Duotone WARP_

Exocet Windsurfer LT 2022
5.7
Exocet Gold 2020
4.9
5.3
5.7
6.3
7.0
7.8
8.4
9.0
GA Sails Air Ride 2022
5.7
6.7
7.7
GA Sails Cosmic 2022
6.2
6.7
7.2
7.7
8.3
9.0
GA Sails Hybrid 2022
3.7HD
4.2HD
4.7HD
5.2HD
5.6HD
6.0HD
6.4HD
6.7
7.2
7.7
8.2
GA Sails IQ HD 2022
2.8
3.3
3.6
4.0
4.4
4.8
5.2
5.6
GA Sails IQ ME 2022
4.0
4.4
4.8
5.2
GA Sails Manic 2022
2.8
3.3
3.7
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.4
5.8
GA Sails Manic HD 2022
2.8
3.3
3.7
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.4
5.8
GA Sails Matrix 2022
5.7
6.2
6.7
7.2
7.7
8.4
GA Sails Phantom 2022
5.6
6.4
7.1
7.8
8.6
9.4
GA Sails Phantom Air 2022
5.7
6.7
7.7
8.7
GA Sails Pilot 2022
4.5
5.0
5.6
6.2
6.8
GA Sails Pure 2022
4.0
4.4
4.8
5.2
GA Sails Vapor 2022
5.3
5.9
6.9
7.8
8.7
9.4
GA Sails Vapor Air 2022
6.0
7.0
8.0
9.2
10.0
11.0
GA Sails Air Ride 2021
5.7
6.7
7.7
GA Sails Cosmic 2021
6.2
6.7
7.2
7.7
8.3
9.0
GA Sails Hybrid 2021
3.7
4.2
4.7
5.2
5.6
6.0
6.4
6.7
7.2
7.7
8.2
GA Sails IQ HD 2021
2.8
3.3
3.6
4.0
4.4
4.8
5.2
5.6
GA Sails IQ ME 2021
4.0
4.4
4.8
5.2
GA Sails Manic 2021
2.8
3.3
3.7
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.4
5.8
GA Sails Manic HD 2021
2.8
3.3
3.7
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.4
5.8
GA Sails Matrix 2021
5.7
6.2
6.7
7.2
7.7
8.4
GA Sails Phantom 2021
5.6
6.4
7.1
7.8
8.6
9.4
GA Sails Pilot 2021
4.5
5.0
5.6
6.2
6.8
GA Sails Pure 2021
4.0
4.4
4.8
5.2
GA Sails Vapor 2021
5.2
5.6
6.4
7.2
8.0
8.8
9.4
GA Sails Vapor Air 2021
6.6
7.4
8.2
9.0
9.1
10.0
11.0
GA Sails Air Ride 2020
5.7
6.7
7.7
GA Sails Matrix 2020
5.7
6.2
6.7
7.2
7.7
8.4
GA Sails Vapor 2020
5.2
5.6
6.4
7.2
8.0
8.8
9.6
GA Sails Manic 2019
3.3
3.7
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.4
5.8
6.2
GA Sails Manic HD 2019
3.3
3.7
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.4
5.8
6.2
GA Sails Phantom 2019
5.6
6.4
7.1
7.9
8.6
9.4
GA Sails Vapor 2019
5.2
5.6
6.4
7.1
7.9
8.6
9.4
GA Sails Cosmic 2018
6.2
6.7
7.2
7.7
8.3
9
GA Sails Phantom 2018
5.6
6.4
7.1
7.9
8.6
9.4
GA Sails Vapor 2015
5.2
5.6
6.4
7.1
7.9
8.6
9.2
10.0
11.0
12.0
GA Sails IQ 2012
3.3
3.6
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.3
5.7
GA Sails IQ 2011
3.6
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.3
5.7
6.1
6.6
GA Sails GTX 2010
7,5
GA Sails Poison 2008
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.4
5.8
6.2
GA Sails Matrix 2006
6.0
7.0
GA Sails VAPOR 2006
6.0
7.0
GA Sails Manic 2004
5.3
GA Sails Manic 2000
4.7
Gong DROID UPE 2024
3.5
4.5
5.5
6.5
Gong Wing DROID RH UPE BLACK 2024
3.5
4.5
5.5
6.5
Gong Wing PULSE DP UPE - WHITE/GREEN 2024
4.5
5.5
6.5
Gong Neutra RH 2023
3
4
5
Gong Pulse Boom 2023
4
Gong Wing PULSE DP UPE - WHITE/GREEN
5.5
Goya Banzai Pro 2020
3.15
3.4
3.7
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.3
5.5
5.7
6.0
6.3
Goya Banzai X Pro 2020
3.15
3.4
3.7
4.0
4.2
4.5
4.7
5.0
5.3
5.5
5.7
6.0
6.3
Goya Mark X Pro 2020
5.4
5.8
6.2
6.6
7.2
7.8
8.5
Goya Banzai Pro 2019