Classements du spot : Ty Bihan (Carnac)


VMax
# Rider Vitesse Spot
1 Alexandre Cousin 36.78 nds Ty Bihan foil
2 Victor Delerue 33.55 nds Ty Bihan slalom
3 T. V. 33.48 nds Ty Bihan slalom
4 O. C. 32.33 nds Ty Bihan wingfoil
5 Damien Bernardi 31.29 nds Ty Bihan slalom
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 Alexandre Cousin 35.00 nds Ty Bihan foil
2 Victor Delerue 33.00 nds Ty Bihan slalom
3 T. V. 31.83 nds Ty Bihan slalom
4 O. C. 30.09 nds Ty Bihan wingfoil
5 A. R. 28.48 nds Ty Bihan foil
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 Alexandre Cousin 34.77 nds Ty Bihan foil
2 Victor Delerue 32.98 nds Ty Bihan slalom
3 T. V. 31.59 nds Ty Bihan slalom
4 O. C. 28.59 nds Ty Bihan wingfoil
5 A. R. 28.14 nds Ty Bihan foil
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse Spot
1 Alexandre Cousin 36.78 nds Ty Bihan foil
2 A. R. 29.72 nds Ty Bihan foil
3 Victor Delerue 28.73 nds Ty Bihan foil
4 Y. F. 24.90 nds Ty Bihan foil
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 Alexandre Cousin 35.00 nds Ty Bihan foil
2 A. R. 28.48 nds Ty Bihan foil
3 Victor Delerue 27.70 nds Ty Bihan foil
4 Y. F. 23.88 nds Ty Bihan foil
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 Alexandre Cousin 34.77 nds Ty Bihan foil
2 A. R. 28.14 nds Ty Bihan foil
3 Victor Delerue 27.06 nds Ty Bihan foil
4 Y. F. 23.56 nds Ty Bihan foil
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse Spot
1 Victor Delerue 33.55 nds Ty Bihan slalom
2 T. V. 33.48 nds Ty Bihan slalom
3 Damien Bernardi 31.29 nds Ty Bihan slalom
4 Tugdual Grall 24.87 nds Ty Bihan slalom
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 Victor Delerue 33.00 nds Ty Bihan slalom
2 T. V. 31.83 nds Ty Bihan slalom
3 Damien Bernardi 27.70 nds Ty Bihan slalom
4 Tugdual Grall 23.85 nds Ty Bihan slalom
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 Victor Delerue 32.98 nds Ty Bihan slalom
2 T. V. 31.59 nds Ty Bihan slalom
3 Damien Bernardi 27.11 nds Ty Bihan slalom
4 Tugdual Grall 24.04 nds Ty Bihan slalom
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse Spot
1 O. C. 32.33 nds Ty Bihan wingfoil
2 N. C. 29.35 nds Ty Bihan wingfoil
3 A. F. 26.12 nds Ty Bihan wingfoil
4 Marine R. 25.71 nds Ty Bihan wingfoil
5 C. Q. 21.79 nds Ty Bihan wingfoil
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse Spot
1 O. C. 30.09 nds Ty Bihan wingfoil
2 N. C. 27.57 nds Ty Bihan wingfoil
3 A. F. 24.89 nds Ty Bihan wingfoil
4 Marine R. 24.81 nds Ty Bihan wingfoil
5 C. Q. 19.08 nds Ty Bihan wingfoil
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse Spot
1 O. C. 28.59 nds Ty Bihan wingfoil
2 N. C. 24.53 nds Ty Bihan wingfoil
3 A. F. 24.49 nds Ty Bihan wingfoil
4 Marine R. 24.25 nds Ty Bihan wingfoil
5 C. Q. 15.96 nds Ty Bihan wingfoil
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet
VMax
# Rider Vitesse
Classement Complet
Moyenne 5 x 10s
# Rider Vitesse
Classement Complet
Meilleur 500m
# Rider Vitesse
Classement Complet